BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De gebruiker gebruikt de site op eigen verantwoordelijkheid. VDS POOLS SPRL kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, materieel of financieel verlies als gevolg van verlies van gegevens of programma’s. De inhoud van de site wordt gepresenteerd zonder enige garantie.

De informatie over de modellen, de producten en hun kenmerken komen overeen met een definitie op het moment van het in gebruik nemen of de updates van de verschillende pagina’s van de site; ze worden alleen ter informatie gegeven en kunnen niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten van VDS POOLS BVBA. Fouten of weglatingen kunnen voorkomen.

Toegang tot de producten en diensten die op de site worden aangeboden, kan onderhevig zijn aan beperkingen. U moet er daarom voor zorgen dat het recht van het land van waaruit de verbinding tot stand komt u toegang geeft tot onze site.

PRODUCTINFORMATIE

De kenmerken van de modellen, accessoires of producten die worden aangeboden op de site www.vdspools.be zijn degene die bestaan op het moment van publicatie of updates van de verschillende pagina’s van de site.

De gepresenteerde prijzen zijn louter indicatief en komen voort uit het huidige VDS-pooltarief. Neem voor een gedetailleerde aanbieding contact met ons op. De registratie van uw gegevens vormt in geen geval een verkoop of reservering van een van de gepresenteerde modellen. Alleen de handtekening van een bestelling of een reservering bij onze vestiging kan dergelijke bewerkingen toestaan

Algemene verkoop- en verkoopvoorwaarden van VDS POOLS SPRL

  1. AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig voor een periode van één maand vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders is bepaald.

  1. VOORWAARDEN

Elke bestelling voor leveringen, werken, goederen door of aan ons bedrijf worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de schriftelijke voorwaarden van het contract, waarvan alleen met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDS POOLS BVBA kan worden afgeweken, ter uitsluiting van de algemene voorwaarden van de medecontractant. Het feit dat een van de clausules van zijn algemene of specifieke voorwaarden niet wordt geïmplementeerd, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van VDS POOLS BVBA om hiervan te profiteren.

  1. BESTELLINGEN

Een bestelling legt persoonlijk de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar en die van zijn toekomstige opdrachtgever vast. Deze kan alleen worden gewijzigd met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDS POOLS BVBA en, indien van toepassing, met een prijstoeslag. Orders worden pas als definitief beschouwd na ontvangst van de schriftelijke verbintenis van de klant en betaling van de aanbetaling.

  1. TIJD

De vastgestelde termijnen voor onze diensten of levering worden, tenzij anders vermeld, slechts als indicatie gegeven. In geval van excessieve of abnormale vertraging in de levering van de goederen of de uitvoering van het werk, te wijten aan VDS POOLS BVBA, is deze aansprakelijk na schriftelijke aanmaning, voor een forfaitair bedrag van € 10, – per dag met een maximum 10% van het totale bedrag van de goederen of de dienst die te laat werd geleverd of uitgevoerd. Indien als gevolg van een toevallige gebeurtenis, onvoorziene onderwerping, overmacht of aan een derde partij, inclusief zijn leveranciers, VDS POOLS SPRL zijn verplichtingen niet kan nakomen, wordt deze automatisch ontbonden. Er is geen verantwoordelijkheid voor vertraging in zijn of haar gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van bestellingen en werken wanneer de betalingsvoorwaarden niet zijn gerespecteerd door de klant, wanneer deze laatste niet de nodige informatie heeft verstrekt aan de uitvoering van de bestelling op tijd of wanneer deze zijn verplichtingen in het algemeen niet heeft nagekomen.

  1. BETALINGEN

Onze facturen zijn in het algemeen betaalbaar. Elke factuur die niet binnen 8 dagen na verzending met aangetekende brief wordt betwist, wordt beschouwd als definitief aanvaard.

De niet-betaling machtigt VDS POOLS BVBA om automatisch de uitvoering van de werken op te schorten en alle nodige behoudende maatregelen te nemen op kosten van de eigenaar (inclusief het terugvorderen van het niet-betaalde materiaal, zie infra), onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen als gevolg van deze onderbreking.

Betalingen worden gedaan t.a.v. het hoofdkantoor van ons bedrijf. Elke factuur die niet op de vervaldag wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder kennisgeving verhoogd met een rente van 7%, per jaar. Bovendien wordt uitdrukkelijk bepaald dat, bij gebrek aan betaling van de factuur aan het einde van de looptijd, een forfaitaire contractuele schadevergoeding van 15% met een minimum van 200 euro automatisch zal worden toegepast en zonder ingebrekestelling  ter dekking van andere uitgaven dan vereist door de tekortkoming van de andere partij.

  1. EIGENDOM

Het geleverde materiaal blijft het exclusieve eigendom van VDS POOLS SPRL tot de volledige betaling van de prijs. In geval van laattijdige betaling behoudt VDS POOLS BVBA het recht om de geleverde goederen terug te nemen tot deze volledig zijn betaald. Daartoe geeft de klant onherroepelijk VDS POOLS BVBA de formele machtiging en het mandaat om op deze manier te handelen.

  1. BEËINDIGING VAN DE BESTELLING

De annulering van een bestelling door de klant wordt beschouwd als een verkoopresolutie, zodat de klant aansprakelijk is voor een verbrekingsvergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de goederen exclusief korting. Voor specifieke en / of aangepaste bestellingen wordt deze vergoeding vastgesteld op 50%, waarbij de klant erkent dat de voorzienbare schade voor VDS POOLS BVBA deze bedragen bereikt. In geval van annulering van de verkoop door de schuld van de verkoper, is hij aansprakelijk tot een vergoeding gelijk aan 10% van het bedrag van de geannuleerde bestelling.

  1. GARANTIES

Er geldt 20 jaar garantie op de waterdichtheid van zwembadrompen. Voor alle accessoires is de garantie 2 jaar. De klant is verplicht om de goederen of werken goed te keuren op het moment van levering of uitvoering. Elke aanspraak op kennelijk gebrek of gebrek aan overeenstemming moet binnen 7 dagen bij aangetekende brief plaatsvinden. De koper heeft het recht om zich te beroepen op de garantie voor verborgen gebreken tot drie maanden na de levering van de apparatuur. In geval van reparatie van de bekleding van een zwembad, kan VDS POOLS SPRL niet verantwoordelijk worden gehouden voor een iets andere kleuring van het geheel. De uitvoering van de garantie kan alleen worden geëist nadat een beoordeling van de betreffende onderdelen door VDS POOLS BVBA heeft aangetoond dat er geen reden is om de garantie uit te sluiten. In dit opzicht gaat de klant ermee akkoord zich strikt te houden aan onze instructies met betrekking tot het gebruik en onderhoud van het werk en de geleverde apparatuur, vooral bij vriesweer of bij het legen van de tank. Worden beschouwd als oorzaken van uitsluiting van de garantie, het misbruik van producten in het zwembadwater, het gebruik van niet-specifieke waterbehandelingsproducten, ontoereikend onderhoud, gebrek aan toezicht, leegmaken van het zwembad zonder toestemming van het bedrijf, evenals de seizoensafhankelijke openings- en sluitingswerkzaamheden van het zwembad die aan een ander bedrijf worden oevertrouwd of worden uitgevoerd door de klant. In ieder geval is de garantie alleen van toepassing als de klant al zijn verplichtingen heeft nagekomen en de volledige overeengekomen prijs heeft betaald. De handleidingen voor het zwembad en zijn accessoires worden verstrekt bij aflevering en / of plaatsing daarvan en de klant die deze niet heeft ontvangen, moet binnen een week schriftelijk een aanvraag indienen. Anders wordt deze geacht alle handleidingen te hebben ontvangen voor gebruik. En hij is verantwoordelijk voor de elektrische ontvangst evenals de elektrische kabel die hij zal hebben voorzien voor de installatie van het zwembad

Motoren, wat ze ook zijn, defect door overspanning worden ook niet gedekt door de garantie.

  1. GESCHILLEN

De rechtbanken van Nijvel zijn uitsluitend bevoegd.

10 VERPLICHTINGEN VAN DE MEESTER VAN HET WERK

Tenzij anders schriftelijk vermeld door de Eigenaar voorafgaand aan de aanvang van de werken, is het niet de bedoeling op de grond en / of in de kelder van voorgestelde werken obstakels tegen te komen zoals bronnen, kanalen, rotsen, bodemstabiliteit. , erfdienstbaarheden, etc. Voor zover nodig erkent de Klant dat VDS POOLS BVBA niet verantwoordelijk is voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit dergelijke obstakels die tijdens of na de werken worden ontdekt. Indien de Cliënt zoveel mogelijk risico’s wenst te beperken die verband houden met de bodem en / of de aanwezigheid van water (grondwater, bronnen, enz.), is het aan hem om het initiatief te nemen om bodemonderzoeken uit te voeren ter vrijstelling van problemen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De klant is ook verantwoordelijk voor alle kosten en werken in verband met een bepaalde bodem die het werk moeilijker zou maken. In dit opzicht zal de installatie van mogelijke afvoeren alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden uitgevoerd en zal een prijsaanvulling inbegrepen zijn. Er zal in geen geval aan het bedrijf worden verweten dat er een gebrekkige afvoer is in het geval van schade door water (grondwaterspiegel, bron enz.). De prijs van de evacuatie van grond op basis van de schatting is alleen ter informatie, als blijkt dat er extra kosten worden toegevoegd aan de oorspronkelijk geleverde kosten, zullen deze rechtstreeks aan de klant worden gefactureerd. In het geval dat de plaatsing van de afdekkingen niet door VDS POOLS BVBA wordt uitgevoerd, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor esthetische defecten met betrekking tot de plaveien. De eigenaar wordt geacht in orde te zijn met de administratieve of particuliere autoriteiten en stelt VDS POOLS BVBA uitdrukkelijk vrij om verificaties in dit verband uit te voeren. De eigenaar betaalt de kosten van elektriciteit en water die nodig zijn voor het werk en het vullen van het zwembad.

11 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Als de riolering in de plaatsen waar de hydraulische apparatuur staat zich in geen goed staat bevindt, kan VDS POOLS BVBA niet verantwoordelijk worden gesteld voor waterschade, die gedekt moet zijn door een adequate verzekering van de klant. Deze verzekering moet ook zorgen voor schade die direct of indirect kan optreden aan de watervoerende laag, bronnen of weersomstandigheden die de zwelling van de grondwaterspiegel veroorzaken en waarvoor de verantwoordelijkheid van VDS POOLS BVBA in geen geval kan worden aangewend. Hetzelfde geldt voor de mogelijke schade aan particuliere toegangswegen, waarbij genoemde wegen de doorgang van bouwmachines en vrachtwagens zouden moeten ondersteunen.

Close Menu

– Niew-

7 onmisbare en essentiële tips voor de installatie van uw zwembad

Aangeboden

Ontvang onze gids gratis in je inbox